بهترین طراحی وب، از چه ویژگی هایی باید برخوردار باشد.

ویژگی های یک طراحی خوب چیست؟ این سوالیست که از چند دیدگاه می توان آن را بررسی کرد.